Прислівники Much і Many використовуються, головним чином, у питальних та заперечних реченнях у значенні "багато". Існують також і синоніми цих прислівників – a lot of, lots of, a great deal of large amounts of, і т. д. залежно від контексту.

Питальні речення

How much (how much = скільки) ... + необчислювальні іменники

Наприклад:
Як much sugar do you take in your coffee?
Скільки цукру ти кладеш в каву?

Як much money do you want for this?
Скільки (грошей) ти за це хочеш?

Do you have much work to do?
У тебе багато роботи?

How many (how many = скільки) ... + обчислювальні іменники

Наприклад:
Як many students are there in each class?
Скільки учнів у кожному класі?

Як many people are you expecting?
Скільки людей ти очікуєш?

Негативні речення

У заперечних реченнях конструкції Not Much і Not Many звичайно перекладаються як "мало", "трохи".

Наприклад:
He doesn't earn much money (іменник money - незліченну).
Він заробляє мало (= трохи) грошей.

Not many people have heard of her (іменник people - вимірюване).
Небагато про неї чули.

Barbara doesn't have many friends.
У Барбари мало (= багато) друзів.