Канцелярське і шкільне приладдя

blackboard / chalkboard (AmE) – дошка
chalk [ 'tʃɔ:k ] - крейда
crayon – кольоровий олівець, кольорову крейду
словник – словник
easel [ 'i:zl ] – мольберт, підставка
eraser / rubber (BrE) – ластик, гумка
exercise book / copybook / notebook – зошит
glue – клей
ink – чорнило
paper – папір
paper clip – скріпки для паперів
pen – ручка
pencil – олівець
pencil sharpener – точилка
rubber band – гумка (для скріплення чого-небудь)
ruler – лінійка
scissors [ 'sizəz ] – ножиці
stapler [ 'steiplə ] – степлер
table – стіл

Досліджувані предмети

algebra [ 'ælʤibrə ] – алгебра
biology [ bai'ələʤi ] – біологія
chemistry [ 'kemistri ] – хімія
computer science [ 'saiəns ] – інформатика
economics [ i:kə'nɔmiks ] економіка
English – англійська мова
географія – географія
geometry - геометрія
history – історія
literature [ 'litərətʃə ] література
maths [ 'mæθs ] (BrE) / math [ 'mæθ ] (AmE) – математика
music – музика
фізика – фізика
psychology [ sai'kɔləʤi ] – психологія
sociology [ ˌsəuʃi'ɔləʤi ] – соціологія

Математичні терміни

addition – складання
common denominator – загальний знаменник
decimal fraction – десятковий дріб
denominator [ di'nɔmineitə ] – знаменник
difference - різниця
division – поділ
equation [ i'kweiʒn ] - рівняння
fraction – дріб (математична)
improper fraction – неправильна дріб
mixed fraction – змішана дріб
multiplication - множення
number – число
numerator [ 'nju:məreitə ] - чисельник
problem – завдання (математична)
proper fraction – правильна дріб
quotient [ 'kwəuʃnt ] – приватне (при поділі)
remainder – залишок (при поділі)
series of numbers – ряд чисел
subtraction - віднімання
sum – сума
table – таблиця

Математичні знаки

angle - кут
approximately equals – приблизно дорівнює
braces – фігурні дужки
brackets - дужки
cube root of – корінь кубічний із
decimal point – точка в десяткових дробах
divided by - поділена на; знак ділення
division - поділ
equality [ i'kwɔləti ] - рівність
equal or greater than – більше або дорівнює
equal or less than – менше ніж або дорівнює
дорівнює – дорівнює; знак "дорівнює"
greater than – більше ніж
inequality [ ˌini'kwɔləti ] - нерівність
infinity – нескінченність
length of line from A to B – довжина лінії від A до B
less than – менше ніж
mathematical sign – математичний знак
minus – мінус
multiplication - множення
multiplication table - таблиця множення
negative sign - знак заперечення
not equal – не дорівнює
nth root of – корінь n-й ступеня з
parallel – паралельний; паралель
parentheses / round brackets – круглі або овальні дужки
percent / per cent відсоток
perpendicular – перпендикулярний; перпендикуляр
plus – плюс
plus or minus – плюс або мінус
right angle – прямий кут
square brackets – квадратні дужки
square root of – корінь квадратний із
times by – помножене на; знак множення

Початкова освіта, школа

attendance – відвідуваність
bell – дзвінок
break / recess [ ri'ses ] (AmE) – перерва, перерва
cafeteria [ ˌkæfə'tiəriə ] – їдальня
class – уроки, заняття
class – курс навчання (курс якої-небудь дисципліни, наприклад, the class of biology)
class (AmE) – випуск студентів або учнів якогось року (наприклад, the class of '95)
classroom – кабінет (в школі)
course – курс
detention – залишення після уроків (за якусь провину, за погану поведінку)
diploma [ di'pləumə ] – атестат, диплом
exam [ ig'zæm ] / examination [ igzæmi'neiʃn ] - іспит
form (BrE) / grade (AmE) – клас (група учнів)
graduation [ ˌgræʤu'eiʃn ] – закінчення навчального закладу, випуск
homework – домашні завдання, уроки
group група
lesson – урок, заняття
mark / grade – оцінка, відмітка
principal / headmaster (по відношенню до осіб чоловічої статі), headmistress (по відношенню до осіб жіночої статі) – директор школи
pupil / student – учень
register – журнал
school – школа
teacher – учитель
term (BrE) / semester (AmE) – чверть, семестр
test – тест, контрольна
transfer – переклад (з одного навчального закладу до іншого)

Вища освіта

audience [ 'ɔ:diəns ] – аудиторія, слухають
auditorium [ ˌɔ:di'tɔ:riəm ] – аудиторія, зал
admission / enrollment – надходження
cafeteria [ ˌkæfə'tiəriə ] – їдальня
class – заняття
course – курс
dean – декан
dean's office - деканат
degree – вчена ступінь
department – відділення
diploma [ di'pləumə ] - диплом
exam [ ig'zæm ] / examination [ igzæmi'neiʃn ] - іспит
faculty – факультет
finals – випускні іспити, державні іспити
freshman – першокурсник
graduation [ ˌgræʤu'eiʃn ] – закінчення навчального закладу, випуск
group / class група
higher education / higher learning – вища освіта
institute – інститут
lecture [ 'lektʃə ] – лекція
lecturer [ 'lektʃərə ] - лектор
lodgings (BrE) / dormitory (AmE) – гуртожиток
mark / grade – відмітка, оцінка
notes – конспект
professor - професор
другокурсниця (AmE) – студент-другокурсник
student - студент
teacher – викладач
test – тест, контрольна
term (BrE) / semester (AmE) - семестр
university / college (AmE) – університет

Книги, літературні твори

almanac [ 'ɔ:lmənæk ] – альманах
annotation - анотація
atlas – атлас
author [ 'ɔ:θə ] – автор
binding - обкладинка
book – книга
booklet – книжечка, брошура, буклет
bookmark / bookmarker - закладка
розділ - глава
children's book – дитяча книга
classical literature – класична література
contents – зміст, зміст
cover [ 'kʌvə ] - обкладинка
dictionary [ 'dikʃənəri ] – словник
драма драма
encyclopedia [ inˌsaiklə'pi:diə ] – енциклопедія
epilogue [ 'epilɔg ] епілог
essay [ 'esei ] – нарис, есе
fable – байка
fairy tale – казка
fantasy – фентезі
flash fiction / microfiction – мала проза
fiction [ 'fikʃn ] – художня література
guide book – путівник
handbook – посібник, довідник
horror fiction – література жахів, жахи, містика
illustrated book – ілюстрована книга
вступ - введення
мемуари [ 'memwɑ: ] / reminiscence [ ˌremi'nisns ] – мемуари
modern literature – сучасна література
nonfiction / non-fiction – документальна проза
novel [ 'nɔvəl ] – роман
novella [ nɔ'velə ] / short novel – новела
pamphlet [ 'pæmflət ] / booklet – брошура
paragraph [ 'pærəgrɑ:f ] – абзац
passage [ 'pæsiʤ ] - уривок
picture book – (дитячий), книжка з картинками
pocketbook / pocket edition – книжка невеликого формату, кишенькове видання
poem [ 'pəuim ] – вірш
poetry [ 'pəuətri ] – поезія
передмові [ 'prefəs ] – передмова
prologue [ 'prəulɔg ] - пролог
prose [ 'prəuz ] – проза
reference book / book of reference – довідник
rhyme [ 'raim ] – рима, римований вірш
saga [ 'sɑ:gə ] – сага
satire [ 'sætaiə ] - сатира
science [ 'saiəns ] fiction – наукова фантастика
sonnet [ 'sɔnit ] – сонет
story / short story – розповідь
technical literature – технічна література
text текст
textbook - підручник
thesaurus [ θi'sɔ:rəs ] – тезаурус
назва - заголовок
translation переклад:
volume [ 'vɔljum ] -
urban [ 'ɜ:bən ] legend / urban myth / urban tale / contemporary legend – міська легенда, байка
writer - письменник