Виберіть буквосполучення: ss, ea, oo, ar, ar + приголосна, ch, tch, th, ck, sh, or, or + приголосна, eer, air, ow, ng, er, or, al, букви e, i, u, y перед буквою r і r + приголосна, oy, oi, ir + голосна, yr + голосна, ay, ai, our, nk, ur + голосна.

Буквосполучення ss читається як звук [ s ].

Tess [ tes ] – Тесс

Буквосполучення ea читається як звук [ i: ].

please [ pli:z ] – будь ласка

Буквосполучення oo у кінці слова і перед приголосними l, m, n і деякими іншими читається як звук [ u: ], а перед приголосної k – як звук [ u ].

too [ tu: ] – також
a spoon [ ə'spu:n ] – ложка
a book [ ə'buk ] – книга

Буквосполучення ar або ar + приголосна читаються як звук [ a: ].

a car [ ə'ka: ] – автомашина
large [ la:ʤ ] – великий

Буквосполучення ch і tch читаються як звук [ tʃ ].

chess [ tʃes ] – шахи
a kitchen [ ə'kitʃin ] – кухня

Буквосполучення th читається як звук [ ð ] на початку службових слів і як звук [ θ ] – на початку і в кінці знаменних слів.

the [ ði:, ði, ðə ] – певний артикль
this [ ðis ] – цей, ця, це (вказівний займенник од. ч.)
that [ ðæt ] – той, та, те (вказівний займенник од. ч.)
thin [ θin ] – тонкий
a bath-room [ <1'ba:θrum ] – ванна кімната

Буквосполучення ck пишеться в кінці слова після короткої голосноїі читається як звук [ k ].

black [ blæk ] – чорний
Nick [ нік ] – Коля

Буквосполучення sh читається як звук [ ʃ ].

she [ ʃi: ] – вона

Буквосполучення or або or + приголосна читаються як звук [ ɔ: ].

short [ ʃɔ:t ] – короткий

Буквосполучення eer читається як дифтонг [ iə ].

an engineer [ ənˌenʤi'niə ] – інженер

Буквосполучення air читається як дифтонг [ ɛə ].

a chair [ ə'tʃɛə ] – стілець

Буквосполучення ow читається як звук [ au ] у деяких односкладових словах.

now [ nau ] – зараз, тепер
brown [ braun ] – коричневий

Буквосполучення ng читається як звук [ ŋ ].

long [ lɔŋ ] – довгий

Буквосполучення er, or в кінцевому неударном положенні читаються як звук [ ə ].

a letter [ ə'letə ] – лист
a doctor [ ə'dɔktə ] – лікар
under [ 'ʌndə ] – під

Буквосполучення al перед всіма приголосними, крім k, читається як звукосполучення [ ɔ:l ].

small [ smɔ:l ] – маленький
already [ ɔl'redi ] –вже

Виняток: буквосполучення al перед приголосної k читається як один звук [ ɔ: ].

chalk [ tʃɔ:k ] – крейда

Букви e, i, u, y перед буквою r і r + приголосна читаються як звук [ ə: ] за III типом читання голосних.

her [ hə: ] – її
a girl [ ə'gə:l ] – дівчинка
Thursday [ 'θə:zdi ] – четвер

Буквосполучення oy і oi читаються як дифтонг [ ɔi ].

a boy [ ə'bɔi ] – хлопчик
a point [ ə'pɔint ] – пункт

Буквосполучення ir + голосна і yr + голосна читаються як звукосполучення [ aiə ].

fire [ faiə ] – вогонь
a tyre [ ə'taiə ] – шина

Буквосполучення ay, ai читаються як дифтонг [ ei ].

a day [ ə'dei ] – день
rain [ rein ] – дощ

В ударному складі буквосполучення our читається як звукосполучення [ auə ].

our [ auə ] – наш

Буквосполучення nk читається як звукосполучення [ ŋk ].

to drink [ driŋk ] – пити

Буквосполучення ur + голосна вимовляється як [ juə ] з IV типом читання голосних букв в ударному складі, причому в двоскладових і багатоскладових словах буква r завжди вимовляється як звук [ r ].

during [ 'djuəriŋ ] – протягом, під час