Виберіть потрібну букву:  ABCDEFGHIJFKLMNOPQRSTUVWXYZ.

A

Буква A, a [ ei ] у відкритому ударному складі читається як дифтонг [ ei ], в безударному положенні – як звук [ ə ].

take [ teik ] – брати, узяти
a pen [ ə pen ] - ручка 
a desk [ ə desk ] - письмовий стіл

Читання літери A, a [ ei ] в ударному складі.

  Відкритий склад Закритий склад
Вимова [ ei ] [ æ ]
Приклад take [ teik ] - брати, узяти man [ mæn ] - чоловік, людина
Ann [ æn ] - Анна
bad [ bæd ] - поганий

B

Приголосна літера B, b [ bi: ] читається як звук [ b ].

C

Буква C, c [ si: ] читається як звук [ s ] перед голосними буквами e, i, а перед іншими голосними і приголосними, а також у кінці слова читається як звук [ k ].

nice [ naɪs ] – гарний, приємний
a pencil [ ə pensl ] – олівець
clean [ kli:n ] – чистий

Буква c перед буквою y читається як звук [ s ].

a cycle [ ə saɪkl ] - велосипед

D

Приголосна літера D, d [ di: ] читається як звук [ d ].

E

Читання літери E, e [ i: ] в ударному складі.

  Відкритий склад Закритий склад
Вимова [ i: ] [ e ]
Приклад be [ bi: ] - бути
Pete [ pi:t ] - Петя
pen [ pen ] - ручка
Ben [ ben ] - Бен

F

Приголосна літера F, f [ ef ] читається як звук [ f ].

G

Буква G, g [ ʤi: ] читається як звук [ ʤ ] перед голосними e, i, y і як звук [ g ] перед іншими голосними, приголосними, та в кінці слова.

a page [ ə'peiʤ ] – сторінка
a gym [ ə'ʤim ]скор. гімнастичний зал
good [ gud ] – хороший

Виняток:

to give [ giv ] - давати

H

Буква H, h [ eitʃ ] на початку слова перед голосною читається як звук [ h ].

he [ hi: ] – він
his [ hiz ] – його

I

Читання літери I, i [ ai ] в ударному складі.

  Відкритий склад Закритий склад
Вимова [ ai ] [ i ]
Приклад Mike [ maik ] – Миша it [ it ] – він, вона, воно (особовий займенник, вживається для неживих предметів)
is [ iz ] – є (3-я особа од. ч. наст. вр. від дієслова "бути" – to be)

Буква I, i [ ai ] в закритому ударному складі перед буквосполученнями nd, ld читається як дифтонг [ ai ].

find [ faind ] – знаходити
mild [ maild ] – м'який, помірний

J

Буква J, j [ ʤei ] завжди читається як звук [ ʤ ].

Jane [ ʤein ] - Джейн

K

Приголосна буква K, k [ kei ] читається як звук [ k ].

Буква k перед n на початку слова не читається.

a knife [ ə'naif ] - ніж

L

Приголосна буква L, l [ el ] читається як звук [ l ].

В англійській мові звук [ l ] є складоутворюючим в кінці слів у поєднанні з попереднім приголосним.

an apple [ ən'æpl ] – яблуко
a table [ ə'teibl ] – стіл

M

Приголосна буква M, m [ em ] читається як звук [ m ].

N

Приголосна буква N, n [ en ] читається як звук [ n ].

O

Буква O, o [ ou ] у відкритому ударному складі читається як дифтонг [ ou ], а в безударному положенні – як звук [ ə ] або взагалі не читається.

to close [ tə'klouz ] – закривати
a lesson [ ə'lesn ] – урок

Читання букви O, o [ ou ] в ударному складі.

  Відкритий склад Закритий склад
Вимова [ ou ] [ ɔ ]
Приклад no [ nou ] – ні
go [ gəu ] – іти, ходити, їздити
on [ ɔn ] – на (прийменник місця)
not [ nɔt ] – не
tea-pot [ 'ti:pɔt ] - чайник

P

Приголосна літера P, p [ pi: ] читається як звук [ p ].

Q

Буква Q, q [ kju: ] завжди зустрічається в літеросполученні qu, який читається як [ kw ] в ударному складі.

Quite [ kwait ] — цілком, зовсім
Question [ 'kwestʃn ] — питання

R

Буква R, r [ a: ] перед будь-якою голосною на початку слова читається як звук [ r ].

Red [ red ] — червоний
Room [ ə'rum ] — кімната

S

Буква S, s [ es ] читається як звук [ s ] на початку слова перед приголосними, у кінці слів після глухих приголосних і як звук [ z ] — у кінці слова після дзвінких приголосних і голосних, а також в положенні між голосними.

Send [ send ] — посилати
Desk [ desk ] — письмовий стіл
Desks [ desks ] — письмові столи
Pens [ penz ] — ручки
Please [ pli:z ] — будь ласка

T

Приголосна літера T, t [ ti: ] читається як звук [ t ].

U

Читання літери U, u [ ju: ] в ударному складі.

  Відкритий склад Закритий склад
Вимова [ ju: ] [ ʌ ]
Приклад Student [ ə'stju:dent ] — студент Cup [ ə'kʌp ] — чашка

V

Приголосна літера V, v [ vi: ] читається як звук [ v ].

W

Буква W, w [ 'dʌblju: ] у більшості випадків читається на початку слова як звук [ w ].

We [ wi: ] — ми
Woman [ ə'wumən ] — жінка

X

Буква X, x [ eks ] у більшості випадків читається як звукосполучення [ ks ].

Text [ ə'tekst ] — текст

Y

Буква Y, y [ wai ] у відритому ударному складі читається як дифтонг [ ai ] і звук [ j ] на початку слова перед голосною.

My [ mai ] — мій
Yes [ jes ] — так

Буква Y, y [ wai ] в кінцевому безударному положенні читається як звук [ i ].

Very [ 'veri ] — дуже

Z

Буква Z, z [ zed ] завжди читається як звук [ z ].

Size [ ə'saiz ] — розмір