Виберіть потрібну букву:  ABCDEFGHIJFKLMNOPQRSTUVWXYZ.

A

Буква A, a [ ei ] у відкритому ударному складі читається як дифтонг [ ei ], в безударному положенні – як звук [ ə ].

take [ teik ] – брати, узяти
a pen [ ə'pen ] - ручка 

a desk [ ə'desk ] - письмовий стіл

Читання літери A, a [ ei ] в ударному складі.

  Відкритий склад Закритий склад
Вимова [ ei ] [ æ ]
Приклад take [ teik ] - брати, узяти man [ mæn ] - чоловік, людина
Ann [ æn ] - Анна
bad[ bæd ] - поганий

B

Приголосна літера B, b [ bi: ] читається як звук [ b ].

C

Буква C, c [ si: ] читається як звук [ s ] перед голосними буквами e, i, а перед іншими голосними і приголосними, а також у кінці слова читається як звук [ k ].

nice [ наіс ] – гарний, приємний
a pencil [ ə'pensl ] – олівець
clean [ kli:n ] – чистий

Буква c перед буквою y читається як звук [ s ].

a cycle [ ə'saikl ] - велосипед

D

Приголосна літера D, d [ di: ] читається як звук [ d ].

E

Читання літери E, e [ i: ] в ударному складі.

  Відкритий склад Закритий склад
Вимова [ i: ] [ e ]
Приклад be [ bi: ] - бути
Pete [ pi:t ] - Петя
pen [ pen ] - ручка
Ben [ ben ] - Бен

F

Приголосна літера F, f [ ef ] читається як звук [ f ].

G

Буква G, g [ ʤi: ] читається як звук [ ʤ ] перед голосними e, i, y як звук [ g ] перед іншими голосними, перед приголосними і в кінці слова.

a page [ ə'peiʤ ] – сторінка
a gym [ ə'ʤim ] – скор. гімнастичний зал
good [ gud ] – хороший

Виняток:

to give [ giv ] - давати

H

Буква H, h [ eitʃ ] на початку слова перед голосною читається як звук [ h ].

he [ hi: ] – він
his [ hiz ] - його

I

Читання літери I, i [ ai ] в ударному складі.

  Відкритий склад Закритий склад
Вимова [ ai ] [ i ]
Приклад Mike [ maik ] – Миша it [ it ] – він, вона, воно (особовий займенник, вживається для неживих предметів)
is [ iz ] – є (3-е особа од. ч. наст. вр. від дієслова "бути" – to be)

Буква I, i [ ai ] в закритому ударному складі перед буквосполученням nd, ld читається як дифтонг [ ai ].

find [ faind ] – знаходити
mild [ maild ] – м'який, помірний

J

Буква J, j [ ʤei ] завжди читається як звук [ ʤ ].

Jane [ ʤein ] - Джейн

K

Приголосна літера K, k [ kei ] читається як звук [ k ].

Буква k перед n на початку слова не читається.

a knife [ ə'naif ] - ніж

L

Приголосна літера L, l [ el ] читається як звук [ l ].

В англійській мові звук [ l ] є складоутворюючим в кінці слів у поєднанні з попереднім приголосним.

an apple [ ən'æpl ] – яблуко
a table [ ə'teibl ] – стіл

M

Приголосна літера M, m [ em ] читається як звук [ m ].

N

Приголосна літера N, n [ en ] читається як звук [ n ].

O

Буква O, o [ ou ] у відкритому ударному складі читається як дифтонг [ ou ], а в безударному положенні – як звук [ ə ] або взагалі не читається.

to close [ tə'klouz ] – закривати
a lesson [ ə'lesn ] – урок

Читання літери O, o [ ou ] в ударному складі.

  Відкритий склад Закритий склад
Вимова [ ou ] [ ɔ ]
Приклад no [ nou ] – ні
go [ gəu ] – іти, ходити, їздити
on [ ɔn ] – на (прийменник місця)
not [ nɔt ] – не
tea-pot [ 'ti:pɔt ] - чайник

P

Приголосна літера P, p [ pi: ] читається як звук [ p ].

Q

Буква Q, q [ kju: ] завжди зустрічається в літеросполученні qu, який читається як [ kw ] в ударному складі.

quite [ kwait ] – цілком, зовсім
q question [ 'kwestʃn ] - питання

R

Буква R, r [ a: ] перед будь-якою голосною на початку слова читається як звук [ r ].

red [ red ] – червоний
a room [ ə'rum ] - кімната

S

Буква S, s [ es ] читається як звук [ s ] на початку слова перед приголосними у кінці слів після глухих приголосних і як звук [ z ] – у кінці слова після дзвінких приголосних і голосних, а також в положенні між голосними.

send [ send ] – посилати
desk [ desk ] – письмовий стіл
desks [ desks ] – письмові столи
pens [ penz ] – ручки
please [ pli:z ] - будь ласка

T

Приголосна літера T, t [ ti: ] читається як звук [t].

U

Читання літери U, u [ ju: ] в ударному складі.

  Відкритий склад Закритий склад
Вимова [ ju: ] [ ʌ ]
Приклад student [ ə'stju:dent ] – студент cup [ ə'kʌp ] - чашка

V

Приголосна літера V, v [ vi: ] читається як звук [ v ].

W

Буква W, w [ 'dʌblju: ] у більшості випадків читається на початку слова як звук [ w ].

we [ wі: ] – ми
a woman [ ə'wumən ] - жінка

X

Буква X, x [ eks ] у більшості випадків читається як звукосполучення [ ks ].

a text [ ə'tekst ] – текст

Y

Буква Y, y [ wai ] у відритому ударному складі читається як дифтонг [ ai ] і звук [ j ] на початку слова перед голосною.

my [ mai ] – мій
yes [ jes ] – так

Буква Y, y [ wai ] в кінцевому безударному положенні читається як звук [ i ].

very [ 'veri ] - дуже

Z

Буква Z, z [ zed ] завжди читається як звук [ z ].

a size [ ə'saiz ] - розмір