Сурядні сполучники в англійській мові з'єднують однорідні члени речення, а також незалежні речення. За допомогою сурядних сполучників незалежні речення з'єднуються в одне складносурядне речення. Приклади таких сполучників: and – і, but – але, or – або, nor  – ні, so – тому, for–, either...or – або...або, neither...nor – ні...ні.

Наприклад:
Jack and Jill went up the hill.
Джек Джил зійшли на пагорб. (Сполучник and з'єднує іменники Jack та Jill.)

He worked diligently and patiently.
Він працював старанно старанно. (Сполучник and з'єднує прислівники diligently та patiently.)

He is slow but he is steady.
Він повільний, наполеглива. (Сполучник but з'єднує речення "he is slow" і "he is steady".)

Англійські сурядні сполучники за значенням поділяють на кілька підгрупи:
- сполучні (cumulative або copulative);
- протиставні (adversative);
- розділові (alternative або disjunctive);
- результату або наслідок (illative або regulative).

Єднальні сполучники (Cumulative Conjunctions)

З'єднувальні сполучники використовуються лише для з'єднання однієї частини речення з іншого. Приклади таких сполучників: and – і, both...and – як...так і, as well as – так само як і, not only...but also – не тільки...але і.

Наприклад:
Alice cooked the dinner and Peter tidied the house.
Еліс приготувала вечерю, а Пітер прибрався в будинку.

She is both clever and beautiful.
Вона розумна, і красива.

Tom as well as John passed the test.
Том, так само, як і Джон, здав тест.

They not only looted the shop but also set it on fire.
Вони тільки пограбували магазин, і підпалили його.

Протиставні сполучники (Adversative Conjunctions)

Протиставні сполучники використовуються для вираження протиставлення, протилежності між двома частинами речення. Приклади таких сполучників: but – але, still – все ж, yet – однак, whereas – в той час як, while – тоді як, nevertheless – тим не менше, і т. п.

Наприклад:
The rope was thin but it was strong.
Мотузка була тонкою, але міцною.

He is rich still he is unhappy.
Він багатий, але все ж нещасливий.

There was little chance of success nevertheless they decided to go ahead.
Було мало шансів на успіх, і, тим не менш, вони вирішили продовжувати.

Розділові сполучники (Alternative / Disjunctive Conjunctions)

Розділові сполучники використовуються для надання двох варіантів чого-небудь, іноді в якості вибору між чим-небудь. Приклади таких сполучників: or – або, either...or – або...або, neither...nor – ні...ні, otherwise – в іншому випадку, else – інакше.

Наприклад:
You can have coffee or tea.
Можете випити кави або чаю.

You must either obey my instructions or quit.
Або виконуйте мої вказівки, або звільняйтеся.

I will neither obey your instructions nor quit.
Я не буду ні виконувати ваших вказівок, ні звільнятися.

You must pay the fine otherwise you will be punished.
Ви повинні заплатити штраф, інакше ви будете покарані.

Сполучники результату або наслідку (Illative / Regulative Conjunctions)

Сполучники результату або наслідку висловлюють висновок, результат, наслідок. Приклади таких сполучників: for – так як, so – щоб.

Наприклад:
Something fell for I heard a thud.
щось впало, бо я чув глухий удар.

He works hard so he will win.
Він багато працює, з тим, щоб перемогти.