Вправи по темі:
Граматичний тест середнього рівня "неправильні дієслова"

 

1 стовпчик – Infinitive – це інфінітив, тобто неозначена форма дієслова (початкова);

2 стовпчик – Past Simple – це форма минулого простого (неозначеного) часу; 3 стовпчик – Past Participle – дана форма вживається для утворення доконаного часу, дієприкметника або пасивного стану;
 

A C D E G I L M O S T U W

Невизначена форма (Infinitive) Минулий час (Past Simple) Причастя минулого часу (Past Participle) Основні значеня
abide abode, abided abode, abided, abidden виносити, терпіти; чекати
alight alighted, alit alighted, alit сходити; спускатися
arise arose arisen виникати, з'являтися
awake прокинувся, awaked прокинувся, awaked будити; прокинутися
be was, were been бути
bear bore borne, born нести; народити
beat beat beaten, beat бити
become became become стати, зробитися
beget begot begotten народжувати; породжувати
begin began begun почати
behold beheld beheld бачити; дивитися
bend bent bent гнути, гнутися
bereave bereaved, bereft bereaved, bereft позбавляти, віднімати
beseech besought, beseeched besought, beseeched просити, благати
bet bet, betted bet, betted сперечатися, тримати парі
bid bade, bid bidden, bid, bade пропонувати ціну
bide bade, bided bided вичікувати
bind bound bound зв'язувати; зобов'язувати
bite bit bitten кусати
bleed bled bled кровоточити
bless blessed, blest blessed, blest благословляти
blow blew blown дути
break broke broken зламати
breed bred bred вигодовувати; виховувати
bring brought brought принести
broadcast broadcast, broadcasted broadcast, broadcasted транслюватися по радіо або телебачення
build built built будувати
burn burnt, burned burnt, burned палити; горіти
burst burst burst вибухнути, вибухнути
bust bust, busted bust, busted збанкрутувати; заарештувати
buy bought bought купити
cast cast cast кидати, кидати
catch caught caught ловити, зловити
choose chose chosen вибрати
clap clapped, clapt clapped, clapt плескати, аплодувати
cleave cleft, cleaved, clove cleft, cleaved, cloven розколювати, розколюватися
cling чіплялися чіплялися чіплятися
clothe clothed, clad clothed, clad одягнути
come came come прийти
cost cost cost коштувати
creep crept crept повзати; крастися
crow crowed crew, crowed кричати кукареку; радіти
cut cut cut різати
deal dealt dealt мати справу
dig dug dug копати
dive dived, dove dived пірнати
do did done робити
draw drew drawn тягти; малювати
dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed мріяти; бачити сни
drink drank drunk пити, випити
drive drove driven гнати; їхати
dwell dwelt, dwelled dwelt, dwelled жити, мешкати
eat ate eaten  
fall fell fallen падати
feed fed fed годувати
feel felt felt почувати
fight fought fought битися
find found found знаходити
fit fit, fitted fit, fitted годитися
flee fled fled тікати, рятуватися
fling flung flung кидати, кидати
fly flew flown літати
forbid forbad, forbade forbid, forbidden забороняти
forecast forecast, forecasted forecast, forecasted передбачати, передбачати
foresee foresaw foreseen передбачати
foretell foretold foretold передбачати
forget forgot forgotten забути
forgive forgave forgiven пробачити
forsake forsook forsaken покидати, залишати
freeze froze frozen замерзнути; заморожувати
get got got, gotten отримати
gild gilded, gilt gilded, gilt золотити; прикрашати
give gave given дати
gnaw gnawed gnawed, gnawn гризти, глодать
go went gone йти; іти, їхати
grind ground ground молоти, перемелювати
grip gripped, gript gripped, gript схопити
grow росло grown зростати
hang hung hung висіти; повісити
have had had мати
hear heard heard чути
heave heaved, hove heaved, hove піднімати
hew hewed hewed, hewn рубати
hide hid hidden, hid ховати, ховатися
hit hit hit ударяти
hold held held тримати
hurt hurt hurt заподіювати біль
inlay inlaid inlaid вставляти, вистилати
keep kept kept зберігати
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled ставати на коліна
knit knitted, knit knitted, knit в'язати
know knew known знати
lay laid laid класти, покласти
lead led led вести, приводити
lean leant, leaned leant, leaned нахилятися; спиратися
leap leapt, leaped leapt, leaped стрибати
learn learnt, learned learnt, learned вчити; дізнатися
leave left left йти, залишати
lend lent lent позичити
let let let пустити; дати
lie lay lain лежати
light lit, освітленої lit, освітленої висвітлити
lose lost lost втрачати
make made made робити
mean meant meant розуміти
meet met met зустріти
melt melted molten, melted танути; плавити
mislead misled misled вводити в оману
mistake невірно розумів mistaken помилятися; помилятися
misunderstand misunderstood misunderstood неправильно зрозуміти
mow mowed mown, mowed косити; жати
overdraw overdrew overdrawn перебільшувати
overhear overheard overheard підслуховувати
overtake overtook overtaken наздогнати, надолужити
pay paid paid платити
pen pent, penned pent, penned замикати, укладати
plead pled, pleaded pled, pleaded просити, благати
prove proved proven, proved доводити
put put put класти
quit quit, quitted quit, quitted кидати; припиняти
read read read читати
rid rid, ridded rid, ridded рятувати
ride rode ridden їздити верхи
ring rang rung дзвонити
rise rose risen підніматися
rive rived riven, rived розривати, розриватися
run ran run бігти
saw sawed sawn, sawed пиляти; розпилювати
say said said говорити
see saw seen бачити
seek sought sought знайти
sell sold sold продавати
send sent sent надіслати
set set set встановлювати
sew sewed sewn, sewed шити
shake shook shaken трясти
shave shaved shaved, shaven голити, голитися
shear shore, sheared shorn, sheared різати; зрізати
shed shed shed лити сльози
shine світилася світилася сяяти; світити, світитися
shoe shod, shoed shod, shoed взувати; підковувати
shoot shot shot стріляти
show showed shown, showed показувати
shred shred, shredded shred, shredded шматувати; рвати на клаптики
shrink shrank, shrunk shrunk зморщуватися
shut shut shut закривати
sing sang sung співати
sink опустив sunk тонути
sit sat sat сидіти
slay slew slain вбивати
sleep slept slept спати
slide slid slid, slidden ковзати
sling slung slung метати; жбурляти
slink slunk slunk крастися
slit slit slit розрізати в довжину
smell smelt, smelled smelt, smelled пахнути; нюхати
smite smote smitten вдаряти; розбивати
sneak sneaked, snuck sneaked, snuck крастися
soothsay soothsaid soothsaid передбачати
sow sowed sown, sowed сіяти
speak spoke spoken говорити
speed sped, speeded sped, speeded прискорити, поспішати
spell spelt, spelled spelt, spelled писати або читати по буквах
spend spent spent витрачати
spill spilt, spilled spilt, spilled пролити
spin spun spun крутитися, вертітися
spit spat spat пронизувати, протикати
split split split розщеплювати; ділити на частини
spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled псувати
spread spread spread поширювати
spring sprang, sprung sprung вскочити; виникнути
stand stood stood стояти
steal stole stolen вкрасти
stick stuck stuck вколоти; приклеїти
sting stung stung вжалити
stink засмерділась, stunk stunk смердіти
stride strode stridden крокувати
strike struck struck бити; страйкувати
string strung strung зав'язувати; шнурувати
strive strove striven намагатися
swear swore sworn клястися
sweat sweat, sweated sweat, sweated потіти
sweep swept swept помсти
swell swelled swollen, swelled роздуватися
swim swam swum плисти
swing swung swung качати, гойдатися
take took taken взяти, брати
teach taught taught вчити
tear tore torn рвати
telecast telecast, telecasted telecast, telecasted передавати телепрограму
tell told told розповідати
think thought thought думати
throw threw thrown кидати
thrust thrust thrust пхати, засовувати
tread trod trodden ступати, крокувати
undergo underwent undergone випробовувати; переносити
understand understood understood розуміти
undertake undertook undertaken робити
upset upset upset перекинутися; засмучувати
vex vex, vexed vex, vexed докучати, дратувати
wake woke, waked woken, waked прокидатися, будити
wear wore worn носити
weave wove woven ткати; плести
wed wed, wedded wed, wedded сполучати, з'єднувати
weep wept wept плакати
wend wended, went wended, went йти
wet wet, wetted wet, wetted мочити, зволожувати
win won won вигравати
wind wound wound витися, звиватися
withdraw withdrew withdrawn забирати, відкликати
withhold withheld withheld утримувати
withstand withstood withstood протистояти
wring wrung wrung скрутити, стиснути
write wrote written писати

Зверніть увагу на наступні відмінності між британською та американською англійською

1. Дієслова burn, dream, lean, learn, smell, spill і spoil є правильними в американській англійській. У британській англійській дані дієслова частіше вживаються як неправильні (див. у списку вище).

2. Дієслово wake може бути правильним в американській англійській.

3. Дієслова quit і wet є правильними в британській англійській, і неправильними в американській англійській. Дієслово fit також зазвичай є неправильним в американській англійській.

quit quitted quitted (BrE)
quit quit quit (AmE)
wet wetted wetted (BrE)
wet wet wet (AmE)
fit fit fit (AmE)

4. Дієслово dive є правильним в британській англійській, але може бути неправильним в американській англійській.

dive dived dived (BrE)
dive dove dived (AmE)

5. В американській англійській формою дієприкметника минулого часу дієслова get може бути got або gotten.