Крім значення місця і часу, прийменники можуть мати різноманітні, більш абстрактні значення, і вказувати на: обставини, обстановку, сферу діяльності, мету, причину, співучасть, рід занять і тощо

У таблиці нижче наведені деякі такі прийменники з їх значеннями і прикладами.

Прийменник Значення Приклад
from - джерело чого-небудь - a present from Jane (подарунок від Джейн)
of - приналежність кому-небудь або чому-небудь - a page of the book (сторінка книги)
with - з допомогою чого-небудь - write a letter with a pen (писати лист ручкою)
by - ким або чим що-небудь було зроблено - a book by Mark Twain (книга Марка Твена (написана Марком Твеном))
- підвищення, збільшення або зниження чого-небудь - prices have risen by ten percent (ціни зросли десять відсотків)
- засіб пересування (на відміну від способу пересування on) - by car (автомобілем, автомобілі)
- by bus (автобусом, автобусі)
on - спосіб пересування - on foot (пішки)
- on horseback (верхом на коні))
at - в якомусь віці - She learned Russian at 45. (Вона вивчила українську мову, коли їй було 45 років.)
about - щодо чого-небудь - We were talking about you. (Ми говорили тобі.)
because of, on account of, due to, owing to - з причини чого-небудь, з-за чого-небудь - because of bad weather conditions ( поганої погоди)
- due to circumstances beyond our control ( незалежних від нас причин)
like - подібно до чого-небудь або кому-небудь - speak like a politician (говорити політик)
in spite of, despite, notwithstanding - незважаючи на що-небудь - despite / in spite of / notwithstanding the rain (незважаючи на дощ)
except (for), apart from, but - за винятком кого-небудь або чого-небудь, окрім кого-небудь або чого-небудь

примітка: but не може перебувати в початку речення
- everybody except / apart from / but you (всі, крім тебе)