Використання Present Perfect

В британському варіанті англійської мови Present Perfect використовується, коли мова йде про дії в минулому, але результат яких є в сьогоденні. В американській англійській в таких ситуаціях можливе використання як Present Perfect, так і Past Simple.

I have lost my pen. Can you borrow me yours? (BrE)
I lost my pen. = I have lost my pen. (AmE)
Я втратив ручку. Можеш позичити свою?

He has gone home. (BrE)
He went home. = He has gone home. (AmE)
Він пішов додому.

Також існує відмінність у використанні прислівників already, just і yet. У британській англійській ці прислівники невизначеного часу використовуються тільки з Present Perfect, а в американській англійській вони можуть використовуватися як з Present Perfect, так і з Past Simple.

He has just gone home. (BrE)
He just went home. = He has just gone home. (AmE)
Він тільки що пішов додому.

I have already seen this movie. (BrE)
I have already seen this movie. = I already saw this movie. (AmE)
Я вже бачив цей фільм.

She hasn't come yet. (BrE)
She hasn't come yet. = She ставимося't come yet. (AmE)
Вона ще не прийшла.

Вираз володіння, володіння

В британській англійській для вираження володіння зазвичай використовується дієслово have got. В американській англійській в даному випадку можливі дві форми – have і have got.

Have you got a car? (BrE)
Do you have a car? = Have you got a car? (AmE)
У тебе є машина?

Використання дієслова Get

В британській англійській дієприкметник минулого часу дієслова get є got. В американській англійській дієприкметник минулого часу дієслова get є gotten, за винятком випадку, коли конструкція have got використовується у значенні володіння.

He has got a prize. (BrE)
He has gotten a prize. (AmE)
Він виграв приз.

I have got two sisters. (BrE)
I have got two sisters. = I have two sisters. (AmE)
У мене дві сестри.

Використання Will / Shall

В британській англійській форма shall все ще використовується з підметом першої особи для вираження майбутнього часу. В американській англійській таке вживання вкрай рідко.

I shall/will never forget this favour. (BrE)
I will never forget this favor. (AmE)
Я ніколи не забуду про цю послугу.

У питаннях про речення дії в британській англійській використовується дієслово shall, а в американській англійській – дієслово should.

Shall I help you with the homework? (BrE)
Should I help you with the homework? (AmE)
Тобі допомогти з домашніми завданнями?

Використання дієслова Need

В британській англійській можливі дві негативні форми дієслова needneedn't і don't need to. В американській англійській зазвичай використовується тільки don't need to.

You needn't reserve seats. = You don't need to reserve seats. (BrE)
You don't need to reserve seats. (AmE)
Тобі не треба бронювати місця заздалегідь.

Використання умовного способу

В американській англійській умовний спосіб дуже часто використовується після таких слів, як essential - необхідний, vital - істотний, important - важливий, suggest - пропонувати, insist - наполягати, demand - вимагати, recommend - рекомендувати, ask - просити, advice - радити, та ін. В британській англійській умовний спосіб використовується рідко і, в основному, в формальної мови. У британській англійській в умовному способі часто використовується should, а також більш поширене вживання нормальних форм теперішнього і минулого часу (тобто, наприклад, до дієслова третьої особи однини додається закінчення –s/-es, відміну від американського англійського, де це закінчення в умовному способі не додається, більш детально дивіться у розділі умовний спосіб).

It is essential that every child get an opportunity to learn. (AmE)
It is essential that every child gets an opportunity to learn. (BrE)
Необхідно, щоб у кожної дитини була можливість вчитися.

It is important that he be told. (AmE)
It is important that he should be told. (BrE)
Важливо, щоб йому розповіли.

She suggested that I see a doctor. (AmE)
She suggested that I should see a doctor. (BrE)
Вона порадила мені сходити до лікаря.

She insisted that I go with her. (AmE)
She insisted that I should go with her. (BrE)
Вона наполягала на тому, щоб я пішов з нею.

Збірні іменники

В британській англійській збірні іменники, як наприклад: jury - журі, team - команда, family - сім'я, government - уряд, та ін., можуть використовуватися з дієсловами як однини, так і множини. В американській англійській вони зазвичай приймають лише форму однини.

The committee meets/meet tomorrow. (BrE)
The committee meets tomorrow. (AmE)
Комісія збирається завтра.

The team is/are going to lose. (BrE)
The team is going to lose. (AmE)
Ця команда програє.

Допоміжний дієслово + do

В британській англійській після допоміжного дієслова прийнято використовувати do як замінник основного, смислового дієслова. В американській англійській do в таких випадках зазвичай не використовується.

May I have a look at your papers? You may (do). (BrE)
You may. (AmE)
Можна подивитися твої запису? Так, можна.

You were supposed to have finished your homework before you went to bed.
I have (done). (BrE)
I have. (AmE)
Ти повинен був закінчити свої домашні завдання перед тим, як лягати спати.
Я і закінчив.

As if / like

В американській англійській замість спілок as if і as though часто використовується союз like. У британській англійській таке вживання неправильно.

He talks as if he knew everything. (BrE)
He talks like / as if he knew everything. (AmE)
Він говорить так, наче він усе знає.

В американській англійській також прийнято використовувати форму were замість was нездійсненних Реченнях.

He talks as if he was rich. (BrE)
He talks as if he were rich. (AmE)
Він говорить так, наче він багатий.

Невизначений займенник One

В американській англійській, якщо мовець посилається на займенник one, зазвичай використовуються особові займенники he/she, him/her, his/her. У британській англійській в таких випадках займенник one використовується у всьому реченні.

One must love one's country. (BrE)
One must love his/her country. (AmE)
Потрібно любити свою країну.

Прислівники в середині речення

В американській англійській прислівники в середині речення ставляться перед допоміжними дієсловами (або будь-якими іншими, якщо допоміжних дієслів немає), в британській англійській вони поміщаються після допоміжних дієслів (або будь-яких інших, якщо допоміжних дієслів немає).

He has probably arrived now. (BrE)
He probably has arrived now. (AmE)
Напевно, він вже прийшов.

I am seldom late for work. (BrE)
I seldom am late for work. (AmE)
Я рідко спізнююся на роботу.