Суфікси іменників в англійській мові

-Er, -or утворюють від дієслів іменники зі значенням виконавець дії або інструмент, з допомогою якого виконується дія:

to load (завантажити) – loader (навантажувач)
to train (тренувати) – trainer (тренер)
to send (надіслати) – sender (відправник)
to provide (поставляти) – provider (постачальник, провайдер)
to cut (різати) – cutter (різець, різак, різьбяр)
to translate (переводити) – translator (перекладач)
to invent (винаходити) – inventor (винахідник)

Суфікс –ist, аналогічний українському –іст, служить для позначення приналежності до певної професії, науковому або політичного напряму:

pian) (піаніст)
commun) (комуніст)
Zion) (сіоніст)

Дуже часто ці ж слова в абстрактних поняттях мають суфікс –ism, що відповідає українському–зм:

abstractionism (абстракціонізм)
criticism (критицизм, критика)
atheism (атеїзм)

Суфікс –ee слугує для позначення особи, на який спрямована дія. У своєму значенні він протилежний суфіксами –er, -or:

to address (адресувати) – addressee (адресат)
to employ (наймати) – employee (працівник); пор. employer (наймач)
to pay (платити) – payee (отримувач платежу); пор. payer (особа, що здійснює платіж)

Суфікс –ian використовується для позначення національної приналежності і рідше професій:

Ukrainian (український, українець)

Russian (російська)

electrician (електрик)
technician (технік)

Цілий ряд суфіксів, які мають різну ступінь вживаності, утворюють абстрактні, абстрактні іменники. До таких суфіксів належать –age, -ure (іменники утворюються від дієслів); -ance, -ence (іменники утворюються від прикметників, які часто закінчуються на –ant, -ent); -dom (іменники, утворюються від прикметників та іменників); -hood, -ship (похідні іменники утворюються від інших іменників); -sion/-tion (ці суфікси часто відповідають українським –ція, -ся; іменники утворюються від дієслів, нерідко зі зміною вимови і навіть написання); -ment (іменники утворюються від дієслів); -ness (освіта від прикметників):

to break (ламатися) – breakage (поломка)
to leak (протікати) – leakage (витік)
to know (знати) – knowledge (знання)
to press (тиснути) – pressure (тиск)
to please (доставляти задоволення) – pleasure (задоволення)
resistant (стійкий) – resistance (стійкість, опір)
fragrant (пахучий) – fragrance (аромат)
important (важливий) – importance (важливість)
independent (незалежний) – independя (незалежність)
patient (терплячий) – patiя (терпіння)
free (вільний) – freedom (свобода)
king (король) – kingdom (королівство)
brother (брат) – brotherhood (братство)
child (дитина) – childhood (дитинство)
mother (мати) – motherhood (материнство)
friend (друг) – friendship (дружба)
member (член) – membership (членство)
to present (представляти) – presentation (презентація)
to construct (будувати) – construction (будівництво, спорудження)
to protect (захищати) – protection (протекція, захист)
to possess (володіти) – possession (володіння, власність)
to conclude (робити висновок) – conclusion (висновок, висновок)
to act (діяти) – action (дія)
to agree (погоджуватися) – agreement (угода, згода)
to confine (обмежувати) – confinement (обмеження, тюремне ув'язнення)
to pay (платити) – payment (оплата)
happy (щасливий) – happiness (щастя)
white (білий) – whiteness (білизна)
dark (темний) – darkness (темрява)

Суфікси прикметників в англійській мові

Суфіксами, що утворюють прикметники, є:

-able, -ible (надає прикметнику значення можливості, здійсненності ознаки):

translatable (переклад; який можна перевести)
drinkable (питної, придатний для пиття)
repairable (підлягає ремонту)
convertible (конвертований)

al (утворює прикметники від іменників):

center (центр) – central (центральний)
form (форма) – formal (формальний)
tribe (плем'я) – tribal (племінної, що належить до племені)
office установа – official (офіційний)

-ish (утворює прикметники, що описують а) національну приналежність і б) слабку ступінь якості):

Polish (польський)
Swedish (шведська)
British (британський)
childish (дитячий)
greenish (зеленкуватий)
bookish (книжковий – про стилі)

-ive (утворює прикметники від дієслів і іменників):

passive (пасивний)
transitive (перехідний)
constructive (конструктивний)

Суфікс –less утворює прикметники від іменників і має значення відсутність ознаки. Часто відповідає українській приставці без, нес(з)-:

end (кінець) – endless (нескінченний)
волосся (волосся) – hairless (безволосий, лисий)
help (допомога) – helpless (безпорадний)
cure (лікування) – cureless (невиліковний)
count (рахунок) – countless (незліченний, незліченний)

З допомогою суфікса –підрозділах прикметники утворюються від іменників:

fame (популярність) – famпідрозділах (відомий)
слава (слава) – gloriпідрозділах (славний)

Суфікс –y утворює прикметники від іменників:

rain (дощ) – rainy (дощовий)
hunger (голод) – hungry (голодний)
water (вода) – watery (водянистий)
dirt (бруд) – dirty (брудний)

Дієслова утворюються за допомогою суфіксів –en (від прикметників та іменників), -ise/-ize (від іменників; форма з s характерна для британського варіанту англійської мови, тоді як американці віддають перевагу варіанту –ize), -fy (від прикметників):

wide (широкий) – to widen (розширювати)
white (білий) – to whiten (білити, відбілювати)
strength (сила) – to strengthen (посилювати)
character (характер) – to characterize (характеризувати)
criticism (критика) – to criticize (критикувати)
intensive (інтенсивний) – to intensify (інтенсифікувати)
clear (чистий, ясний) – to clarify (уточнювати, з'ясовувати)