Вправи по темі:
Урок початкового рівня "правильні дієслова"
Урок початкового рівня "неправильні дієслова"
Граматичний тест початкового рівня "дієслово to be"
Граматичний тест початкового рівня "дієслово todo"

Дієслово – це частина мови, яка позначає дію (to do - робити, to throw - кидати, to run - бігати), наявність (to be – бути), володіння (to have – мати) і стан (to know - знати, to love – любити) підмета.

Наприклад:
Paul rides a bicycle.
Пол їздить на велосипеді. (Дієслово rides в даному прикладі означає дію, що здійснюється Пол – дію їзди на велосипеді.)

Дієслово в англійській мові характеризується багатьма поняттями. Говорячи простою мовою, їх можна охарактеризувати так:

часи дієслова показують, коли відбувається дія або стан, що описується дієсловом;

- вид дієслова показує, завершена чи ні дія або стан;

- стан дієслова використовується для того, щоб показати відношення між дією і виконавцем цієї дії;

- спосіб дієслова показує ставлення мовця до дієслова, оповідне це речення чи вказівне.

За формою дієслова відрізняються від інших частин мови в англійській мові тим, що вони відмінюються, тобто можуть змінюватися категорії часу, виду, стану, способу, особи і числа.

Якщо форма дієслова виражає всі згадані категорії, то вона називається особовою формою дієслова і виконує в реченні лише функцію присудка.

До неособових формам дієслова відносяться інфінітив, герундій і дієприкметник. На відміну від особових форм дієслова, вони не виражають особи, числа, способу і не мають звичайних дієслівних форм часу, але висловлюють стан і вид. Неособисті форми будуть детально розглянуті в наступних розділах.

У більшості випадків англійські дієслова відмінюються за підметом в реченні і часу дієслова.

См. також:
Узгодження дієслова з підметом

Відмінювання дієслова по часу 

Дієвідміна за часом відбувається з усіма дієсловами. Відмінювання завжди починається з інфінітива.

Форма дієслова і його час вказує, коли відбувається дія або стан. Наприклад, дієслово kiss:

Present Simple
kiss/kisses
Past Simple
kissed
Future Simple
will kiss
Present Perfect
has/have kissed
Past Perfect
had kissed
Future Perfect
will have kissed
Present Continuous
is/am/are kissing
Past Continuous
was kissing
Future Continuous
will be kissing
Present Perfect Continuous
has/have been kissing
Past Perfect Continuous
had been kissing
Future Perfect Continuous
will have been kissing

Часи англійських дієслів розглядаються в розділі часи дієслів в англійській мові.

Дієвідміна за підметом дієслова

Дієвідміна за підметом – це дієвідміна дієслова в залежності від особи підмета (першого, другого або третього) і числа підмета (однини чи множини), наприклад: I begin, you begin, he begins.

Безпосередньо в дієсловах особа і число виражаються тільки в наступних випадках:

- в 3-ій особі однини теперішнього невизначеного часу за допомогою закінчення -s/-es крім модальних дієслів і дієслів to have і to be. Модальні дієслова зберігають одну й ту ж форму для всіх осіб в обох числах. Дієслово to have має форму has у цьому невизначеному часі в 3-му особі однини;

- у формах дієслова to be у 1-ій і 3-ій особах однини теперішнього часу на відміну від форм to be у всіх особах множини теперішнього часу, наприклад: I am; he/she/it is; we/you/they are. Крім того, дієслово to be має в минулому часі форму was для першоії і третьої особи в однині і форму were для всіх осіб у множині;

- у всіх складних дієслівних формах, утворених за допомогою дієслова to be або to have.

В інших випадках особа і число дієслова визначається не за формою дієслова, а по особі і числу займенники, що виконує функцію підмета, або відповідного прикметкика в даному реченні.

Основні форми англійських дієслів

Дієслово в англійській мові має три основних форми, називаються перша, друга і третя – I, II і III.

Для отримання I форми дієслова досить відкинути частку to від інфінітива. I форма – це дієслово в особовій формі теперішнього часу (play – граю, граєш, граємо, граєте тощо). Використовується тільки в часі Present Simple.

II і III форми дієслова утворюються однаково – приєднанням закінчення -(e)d, проте дуже різні за своїм значенням.

II форма – не що інше, як дієслово у минулому часі (played – грав, грала, грало, грали). Використовується тільки під час Past Simple.

III форма – так званий другий дієприкметник (Participle II або Past Participle), або дієприкметник пасивного стану (played – зіграний). Використовується у всіх часи групи Perfect, а також для утворення пасивного стану (Passive Voice) і причетних оборотів.

Ing-форма (дієслово з закінченням -ing не зараховується до розряду основних, тим не менш займає найважливіше місце в структурі часів англійської мови, оскільки "ing"-форми використовуються для всіх часів групи Continuous. Ing-форма являє собою перший дієприкметник (Participle I або Present Participle) – дієприкметник теперішнього часу (playing – грає).

Дані форми дієслова будуть більш детально розглянуті в наступних розділах.

Фразові дієслова в англійській мові

Фразові дієслова - це ідіоматичні вирази, які складаються з дієслів та прийменників. Дані вирази надають дієсловам нові значення, які не можна зрозуміти, просто розбивши фразове дієслово на складові частини.

См. також:
Довідник фразових дієслів з поясненнями і прикладами вживання

Правильні і неправильні англійські дієслова

В англійській мові дієслова можуть бути правильними і неправильними.

Правильні дієслова (Regular Verbs) – це такі дієслова, минулий час яких (тобто II і III форми) утворюється шляхом додавання закінчення -ed до основи дієслова (тобто до I форми). При цьому на письмі відбуваються наступні зміни:

1. якщо основа дієслова закінчується на y з попередньої приголосної, то "y" змінюється на "i", наприклад: to carry – carried;

2. якщо основа закінчується на невимовний e, то при додаванні закінчення -ed літера "e" випадає, наприклад: to translate – translated;

3. подвоюється кінцева приголосна:

3.1. у односкладових слів з коротким голосним, що закінчуються на одну приголосну, наприклад: to stop – stopped;

3.2. у складних дієслів, що закінчуються на одну приголосну з попереднім ударним голосним, наприклад: to admit – admitted;

3.3. якщо останньою приголосною буквою в основі є "l" незалежно від наголосу, наприклад: to travel – travelled.

Завершення -ed вимовляється:

- як [t] - після глухих приголосних звуків, крім "t", наприклад: to work – worked [ 'wɔ:kt ];

- як [d] після дзвінких приголосних звуків, крім "d" і голосних, наприклад: to stay – stayed [ 'steid ];

- як [id] після кінцевих "t" і "d", наприклад: to want – wanted [ 'wɔntid ].

Неправильні дієслова (Irregular Verbs) – це дієслова, які є винятками з правил утворення основних форм, вони розглядаються у розділі список неправильних дієслів.

Крім усього перерахованого вище, дієслова можуть бути допоміжними, зв'язковими, непривалиси та ін.; все це буде розглянуто в наступних розділах.