Вправи по темі:
Урок початкового рівня "вставити займенники"
Граматичний тест початкового рівня "займенники"
Помилки при вживанні займенників

Займенник - частина мови, яка позначає особи, предмети, явища, які вже були раніше згадані у мовленні чи тексті, і замінює їх. Займенник звичайно вживається в реченні замість імені іменника або прикметника, іноді - замість прислівники або числівника. Таким чином, займенники дозволяють уникнути повторення одних і тих же іменників, прикметників та інших частин мови.

Англійські займенники розрізняються по обличчю, числа, роду (тільки в 3-му особі однини) і загибелі. Займенник має узгоджуватися з іменником, на який воно вказує. Відповідно, якщо іменник стоїть в однині, то й займенник, його заміняє, повинно стояти в однині, і навпаки. Якщо іменник жіночого роду, то й займенник має бути жіночого роду, і так далі.

Наприклад:
The train was late, it had been delayed.
Поїзд запізнювався, десь затримувався.

The trains were late, they had been delayed.
Поїзда спізнювалися, вони десь затримувалися.

Граматично займенника в англійській мові діляться на кілька типів. Вони представлені в таблиці нижче. Більш докладно кожен тип займенників буде розглянуто в наступних розділах.

Тип Опис Приклади
Особисті займенники (Personal Pronouns) Замінюють іменники, коли з контексту або ситуації вже зрозуміло, про кого або що йде мова. I, you, he ,she, it, we, you, they
Присвійні займенники (Possessive Pronouns) Виражають приналежність. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs
Зворотні займенники (Reflexive Pronouns) Показують, що дія повертається на того, хто це дія робить. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves
Питальні займенники (Interrogative Pronouns) Використовуються в питаннях. Who, what, which та ін
Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns) Вказують на конкретний предмет, місце, і т. п. This, that, these, those
Відносні займенники (Relative Pronouns) Використовуються для зв'язку головного і підрядного речень. Who, whose, which, that та ін
Невизначені займенники (Indefinite Pronouns) Вказують на невідомі, невизначені предмети, ознаки кількості. Some, any, something, nothing, nobody, і ін
Взаємні займенники (Reciprocal Pronouns) Позначають, що якась дія відбувається спільно, або якісь особи чи предмети порівнюються один з одним. Each other, one another